Zakładanie i rejestracja spółek handlowych w Czechach

W szczególności oferujemy przeprowadzenie czynności przygotowawczych i organizacyjnych, zapewnienie usług notarialnych, przygotowanie dokumentów rejestrowych, asystencję podczas otwarcia rachunku bankowego, rejestrację w Urzędzie działalności gospodarczej, złożenie wniosku o rejestrację w Rejestrze handlowym i Urzędzie Skarbowym itp. Usługi te są zapewniane na podstawie z góry udzielonych pełnomocnictw.

Proces rejestracji (spółka z o.o) w Czechach

 1. podpisanie pełnomocnictwa przez klienta
 2. określenie siedziby spółki - w akcie notarialnym wpisywane jest miasto (to umożliwia zmianę adresu spółki w obrębie danego miasta bez konieczności zmiany aktu notarialnego), zarazem jednak konieczne jest ustalenie dokładnego adresu oraz uzyskanie zgody właściciela na umieszczenie siedziby spółki (podpis właściciela notarialnie poświadczony oraz dołączenie orginału wypisu z ksiąg wieczystych)
 3. przygotowanie umowy spółki - akt notarialny
 4. otworzenie konta do wpłaty kapitału zakładowego 
 5. wpłata kapitału zakładowego
 6. potwierdzenie o wpłacie kapitału zakładowego
 7. wniosek o rejestrację w urzędzie działalności gospodarczej
 8. wniosek o rejestrację spółki w sądzie
 9. wpis do KRS i nadanie numeru identyfikacyjnego

Czas pełnej rejestracji firmy w Czechach

 • 7-10 dni od doręczenia wymaganych dokumentów w oryginale do kancelarii do wpisania spółki do KRS oraz otrzymania numeru identyfikacyjnego spółki.

Koszt rejestracji spółki z o.o. w Czechach

(w przypadku jednego właściciela, przedmiotu działalności nie wymgającej specialnego zezwolenia oraz kapitału zakładowego w wysokości do 100.000,- CZK)

 • obsługa prawna: 7.500,- CZK bez WAT - w cenie przygotowanie wszelkich dokumentów, reprezentacja klienta podczas rejestracji spółki, doradztwo prawne

Dodatkowo płatne:

 • opłata notarialna: około 5.000,- CZK bez WAT, w cenie opłata skarbowa za wpis spółki do KRS, oryginał oraz jeden opis aktu notarialnego 
 • koszt tłumaczeń przez tłumacza przysięgłego: 450,- CZK bez WAT (1 normostrona)
 • opłata skarbowa - rejestracja działalności gospodarczej w urzędzie działalności gospodarczej w wysokości 1.000,- CZK
 • opłata bankowa w przypadku przelewu kapitału zakładowego z zagranicy - do 1.000,- CZK, w zależności od banku (możliwość wpłaty kapitału zakładowego w wysokości do 100.000,-CZK za pośrednictwem adwokata, bez opłaty)
 • urzędowe poświadczenie podpisu: 30,- CZK bez WAT/1 podpis

Dokumenty wymagające tłumaczenia

 • wypis z KRSu (w przypadku, że wspólnikiem nowej spółki jest spółka) UWAGA – wymagany jest oryginał z pieczątką, aktualny nie starszy niż 3 miesiące
 • wypis z rejestru karnego każdego członka zarządu oraz adres zamieszkania członka zarządu - pełny adres oraz dane osobowe razem z nr. PESEL
 • przesłanie wszelkich danych osbowych członka zarządu oraz wspólnika (za zgodą scan dowodu osobistego)

Siedziba spółki

 • siedziby faktyczne - oferujemy kontakt na doświadczone i rzetelne biura obrotu nieruchomościami
 • siedziby wirtualne - w naszej ofercie mieszczą się tylko adresy biur wirtualnych, które świadczą wszystkie potrzebne usługi, tj. odbiór poczty, przesyłanie scanów dostarczonej poczty oraz oferta faktycznego pomieszczenia w przypadku kontroli urzędów (w związku z wymogiem zmiany podejścia w szczególności urzędu skarbowego w Pradze)

Cena siedziby wirtualnej oraz konieczna usługa poczty wynosi 25,35 EUR/miesiąc, w przypadku opłacenia siedziby zgóry na okres 24-36 miesięcy.

Skrzynki danych (“datová schránka“)

System skrzynki elektronicznej służy do komunikacji spółki z urzędami. UWAGA jest wymagany wszelki kontakt z urzędem skarbowym przeprowadzać obligatoryjnie właśnie za pośrednictwem skrzynki danych. Hasła dostępu są do pobrania na poczcie, ale dopiero po rejestracji skrzynki. Rejestracja skrzynki przebiega z urzędu. Następnie urząd na adres członka zarządu wysyła informację o uruchumieniu skrzynki danych i możliwości pobrania hasła dostępu.

UWAGA konieczny jest przyjazd osobisty członka zarządu na placówkę czech point poczty w celu osobistego pobrania hasła dostępu.

Rodzaje spółek w Czeskiej Republice

Spółkami handlowymi w rozumieniu ustawy są spółki osobowe, tj. spółki jawne (veřejná obchodní společnost – v.o.s.) i komandytowe (komanditní společnost – k.s.), spółki kapitałowe, tj. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością – sp. z o.o. (společnost s ručením omezeným – s.r.o.) i spółki akcyjne – SA (akciová společnost – a.s.) oraz europejskie stowarzyszenia i związki gospodarcze.

Kapitał zakładowy

Wymagany minimalny kapitał zakładowy spółek z ograniczoną odpowiedzialnością został obniżony do 1 CZK. Spółki z o.o. które już istnieją i posiadają wyższy kapitał zakładowy, mają możliwość obniżenia go do tej wysokości (zgodnie z Kodeksem handlowym RCz obowiązującym do 31.12.2013 r., minimalny kapitał zakładowy sp. z o.o. wynosił 200.000 CZK).

Najniższa wartość kapitału zakładowego w spółkach akcyjnych wynosi 2 mln CZK lub 80 tys. EUR, przy zniesieniu możliwości zawiązania spółki na podstawie publicznej subskrypcji akcji.

Przy zakładaniu spółki w Czechach istnieje konieczność posiadania specjalnego konta bankowego, co oznacza, że przed zarejestrowaniem spółki należy wnieść kapitał zakładowy na konto spółki, bez względu na jego wysokość. Po rejestracji spółki z kapitałem zakładowym można dysponować.

Udziały i akcje

Dotychczasowe powiązanie jednej akcji lub udziału z jednym głosem zostało zniesione. Ustawa o korporacjach handlowych dopuszcza możliwość stosowania różnych proporcji akcji, udziałów oraz uprawnień do głosowania na walnym zgromadzeniu. Oznacza to, że w umowie spółki możliwy jest zapis, że jednej akcji lub jednemu udziałowi odpowiada większa liczba uprawnień do głosowania, jak również większy (nieproporcjonalny) udział w zysku.

W przypadku spółek z o.o. wprowadzono możliwość posiadania większej liczby udziałów przez tego samego wspólnika, tzn. zniesiono zasadę: jeden wspólnik = jeden udział. Udziały zatem mogą być dzielone tak, aby mogły być zbywalne podobnie jak akcje. Z drugiej strony, większą liczbę udziałów tego samego rodzaju można połączyć w jeden udział. 

Wynagrodzenia organów statutowych

Członek zarządu może pełnić funkcję bezpłatnie lub za wynagrodzeniem (na podstawie umowy o wykonywaniu funkcji członka zarządu)

Umowa o wykonywniu funkcji członka zarządu spółek kapitałowych (nie jest tożsame z umową o pracę) powinna obejmować wszelkie składniki przychodów z tytułu pracy, tj. dodatki funkcyjne, bonusy, udziały w zysku, itp. lub przynajmniej określać sposób wyliczenia tych składników. Brak takich danych w umowie uznaje się za pracę wykonywaną bez tych dodatków.

Członek zarządu możne utracić prawo do wynagrodzenia w przypadku udokumentowania działania sprzecznego z interesami spółki, prowadzącego do pogorszenia jej wyników finansowych. W przypadku stwierdzenia, że członek zarządu nie wykonywał działań zmierzających do odwrócenia upadłości spółki, jest on zobowiązany do zwrotu otrzymanego wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia w spółce za okres do dwóch lat poprzedzających upadłość spółki.

Odpowiedzialność i gwarancje

Jeżeli członek zarządu spółki kapitałowej naruszy swe uprawnienia, jest zobowiązany do zwrotu korzyści uzyskanych na skutek przekroczenia tych uprawnień, jak również do pokrycia strat wyrządzonych spółce. W przypadku niewypłacalności spółki, jej wierzyciele mają prawo domagać się zwrotu swych należności od członków zarządu. W celu wyzbycia się odpowiedzialności za zobowiązania spółki, zarząd winien udokumentować, że podjął wszelkie niezbędne starania w celu odwrócenia tego stanu.

W przypadku zaniedbań ze strony członka zarządu, które były przyczyną upadłości spółki lub wpłynęły na niekorzyść wierzycieli w trakcie postępowania upadłościowego, sąd może zakazać pełnienia danej osobie funkcji członka zarządu na okres do 3 lat.

VAT w Czechach

Przedmiot opodatkowania

 • odpłatna dostawa towarów lub odpłatny transfer nieruchomości przez osobę podlegającą opodatkowaniu w ramach prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium RCz,
 • odpłatne świadczenie usług przez osobę podlegającą opodatkowaniu w ramach prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium RCz,
 • odpłatne wewnątrzunijne nabycie towarów, zrealizowane w RCz przez osobę podlegającą opodatkowaniu w ramach wykonywania działalności gospodarczej lub osobę prawną, która nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT, jak też odpłatne nabycie nowego środka transportu z innego kraju członkowskiego przez osobę nie podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT,
 • import towarów z miejscem realizacji na terytorium RCz.

Podatnicy podatku VAT

Osobą podlegająca opodatkowaniu jest osoba prawna i fizyczna, która prowadzi działalność gospodarczą (wyjątki określa § 5a ustawy o VAT) oraz osoba prawna, która nie była założona w celu prowadzenia działalności gospodarczej, ale działalność taką prowadzi.
 
Płatnikiem podatku VAT staje się osoba podlegająca podatkowi VAT z siedzibą na terenie RCz, której obroty w okresie kolejnych 12 miesięcy kalendarzowych przekroczyły kwotę 1.000.000 CZK. Osoba taka staje się płatnikiem VAT od pierwszego dnia drugiego miesiąca, następującego po miesiącu, w którym przekroczyła określony wyżej obrót.
 
Osoba podlegająca opodatkowaniu podatkiem VAT zobowiązana jest złożyć wniosek o rejestrację do podatku VAT do 15 dni po zakończeniu miesiąca, w którym przekroczyła określony wyżej obrót.
 

Deklaracja podatkowa

Podatnik ma obowiązek złożenia deklaracji podatkowej w ciągu 25 dni od zakończenia okresu podatkowego. Podatek należy zapłacić w terminie określonym dla złożenia deklaracji podatkowej. Zgodnie z § 101a ustawy o VAT deklaracje składane są w formie elektronicznej. 
 

Zwrot nadpłaty podatku

Jeżeli w wyniku nadmiernego odliczenia powstanie podlegająca zwrotowi nadpłata, jest ona zwracana podatnikowi bez konieczności składania wniosku w ciągu 30 dni od wymierzenia nadmiernego odliczenia (§ 105 ustawy o VAT).
 

Wyrejestrowanie podmiotu podatkowego

Zgodnie z § 106b ustawy o VAT podatnik podatku VAT, który ma siedzibę w RCz, może wnioskować o wyrejestrowanie z rejestru podatników podatku VAT, jeżeli upłynął rok od rejestracji i w okresie kolejnych 12 miesięcy kalendarzowych jego obrót nie przekroczył wartości 1.000.000 CZK lub gdy zaprzestał prowadzenia działalności gospodarczej.
 

Stawki podatku VAT (w r.2017)

 • podstawowa: 21%,
 • pierwsza obniżona: 15%,
 • druga obniżona: 10%.
 

Rejestracja do podatku VAT osób zagranicznych

Przedsiębiorcy sprzedający swoje towary lub świadczący usługi w Republice Czeskiej, którzy nie posiadają siedziby oraz miejsca prowadzenia działalności w Czechach, mają zgodnie z § 6c) ust. 2) czeskiej ustawy Nr 235/2004 o podatku VAT obowiązek zarejestrowania się jako płatnicy podatku VAT w Republice Czeskiej bez względu na to, czy są płatnikami podatku VAT w Polsce (za wyjątkiem transakcji, w przypadku których zgłoszenie podatku ciąży na osobie, która jest odbiorcą czynności podlegających opodatkowaniu, lub za wyjątkiem czynności, w przypadku których zostanie wykorzystana procedura małego punktu kompleksowej usługi).
 
By tego dokonać, należy do 15 dni od czynności podlegającej opodatkowaniu wypełnić elektroniczny formularz zgłoszeniowy rejestracji podatku VAT 
 

Raporty kontrolne na potrzeby VAT

Od 1 stycznia 2016 r. obowiązują przedsiębiorców tzw. raporty kontrolne na potrzeby VAT (kontrolní hlášení k DPH), wprowadzone przez Ministerstwo Finansów Republiki Czeskiej celem zwiększenia ściągalności podatków. Rozwiązanie to daje organom podatkowym możliwość reagowania na oszustwa podatkowe w czasie rzeczywistym.
 
Raporty nie zastępują klasycznych rozliczeń z urzędem skarbowym. Dla podatników VAT stanowią dodatkowe zobowiązanie przedstawienia wszystkich otrzymanych i wystawionych faktur. Obowiązek zgłaszania mają wszystkie przedsiębiorstwa w trybie miesięcznym za wyjątkiem osób fizycznych, które rozliczają się z VAT w trybie kwartalnym (celem wprowadzenia tego dodatkowego obowiązku jest ujawnienie oszustw związanych z fikcyjnie wystawianymi fakturami w celu wyłudzania zwrotu VAT).
 
Raporty kontrolne podawane są w formie elektronicznej za pomocą e-formularza dostępnego na stronie czeskiej administracji podatkowej: www.daneelektronicky.cz.
 
Osoby prawne zobowiązane są do przedłożenia raportu kontrolnego do 25. dnia po zakończeniu każdego miesiąca. Osoby fizyczne zobowiązane są do przedłożenia raportu w dniu złożenia wniosku o zwrot podatku VAT, nie później jednak niż 25. dnia po zakończeniu danego okresu rozliczeniowego (tj. miesiąca lub kwartału).